Hvor­dan kon­takte el­ler be­søke meg

Det enkleste kan være en epost:

rhj@rhj.info

Even­tuelt SMS, MMS el­ler en helt van­lig telefon­sam­tale:

95 93 90 01

Hvis du ringer, vær for­be­redt på å kom­me til en telefon­svarer! Jeg har en stygg uvane med at hvis noen rin­ger og ik­ke etter­later beskjed, er det tvil­somt om jeg gid­der å ta tele­fonen hvis de rin­ger sene­re.

Uan­sett kan du ringe abso­lutt når-som-helst på døg­net. Sover jeg, set­ter jeg tele­fonen i lyd­løst modus.

Post- og besøks­adres­sen er:

Rune Hen­ning Jo­han­sen,

Ravn­koll­bak­ken 9,

0971  Oslo.

Leilighetssnummer:

H0202

Dette er nordøst i Oslo.