Mi­ne hjem­me­si­der

Her er mine per­son­lige web­sider. På de andre sid­ene her har jeg skre­vet litt om blogging, for­­fat­­ter­­virk­­som­het, foto­­gra­­fe­r­ing, data og hvor­­dan jeg kan kon­­tak­­tes.

Selvportrett, 1. januar, 2016.Selvpor­tret­tet av meg tok jeg 1. janu­ar, 2016. Det ble tatt via et speil. Jeg be­holdt speil­ingen siden det pas­set best med lay­out­en her. Så kan man dis­ku­tere om bil­det da er speilvendt eller ikke?

Blogging

Du kan gå di­rek­te til min per­­son­­lige blogg. Men jeg har ogs­å en si­de med over­sikt over både den og alle mine offent­lige blog­ger. Der har jeg skre­vet litt mer om det å blog­ge.

Skriverier

Jeg leser mye, og jeg prø­ver å skri­ve noe. Jeg har vun­­­net noen kon­ku­r­­­ran­ser og jeg har fått pub­l­i­­sert noe. Noe av dette har jeg omtalt her.

Foto

Som of­test når jeg går ut av dø­ra, har jeg et eller annet kame­ra i  lom­ma. Jeg har vun­­net et par fo­to­­­­kon­kur­­­­ran­ser, og jeg har selv­­­sagt lagt ut noen bilder.

Data

Jeg kan pro­­gram­­mere og jeg kan lage web­­sider. Nå prøver jeg ut WordPress. Ikke vet jeg om noen andre som på denne måten har fått til vali­der­bare sider med fly­tende bred­de og med kilde­kode delvis forma­tert med inn­rykk. Om sidene virke­lig er vali­der­bare, er jeg litt usik­ker på i skri­vende stund. Men jeg job­ber med saken.

Hvis du har en håp­­løs PC eller hard­disk, ta ko­n­takt før du kas­ter den! Det er godt mulig jeg kan fikse den.

Ellers vises det til en egen dataside.

Hvem jeg er

Jeg har også lagt ut en kontaktside med informasjon om hvem jeg er, hvor jeg bor og hvordan jeg altså kan kontaktes.

tegning_rhj_003Diverse

Tegningen til ven­stre var det en liten jente  som laget 25. februar, 2010. Det var det første bilde av meg selv som jeg var noenlunde for­nøyd med. Og dette er selv­sagt noe jeg har blog­get mer om.

Noen av mi­ne gå-, syk­­kel- ski- og løpe­tur­er blir log­get.

 Jeg prøver å infor­mere om sekter og hjelpe deres ofre via FRI-Norge. Og jeg de­ler ut en gra­­tis bok om sci­e­n­­to­­­log­­ene.

Hvis du har du lyst å prøve kom­bucha, kan du få en kul­tur 100% gra­tis. Men, hmm, akkurat nå ble jeg usikker på om jeg har noen levende kulturer liggende.